Thông tin Ba Sao

Triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: 9001:2008

Với phương châm “mang sự hài lòng đến cho khách hàng”, thông qua việc cung cấp dịch

vụ có chất lượng tốt là nền tảng trong hoạt động vận chuyển hành khách của Công ty Cổ

phần Ba Sao.

Trong quá trình hoạt động Công ty Cổ phần Ba Sao luôn chú trọng công tác đào tạo, đào

tạo lại; thúc đẩy CBNV và lái xe không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ

chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời nghiên cứu, ứng dụng những thành quả của khoa học

công nghệ vào quản lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thực hiện nghị quyết của HĐQT, ngày 09/01/2015 Công ty cổ phần Ba Sao đã ký hợp

đồng với Công ty cổ phần phần mềm SOLID tư vấn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản

lý chất lượng theo yêu cầu ISO 9001:2008.

Sau 8 tháng xây dựng và áp dụng, ngày 04/09/2015 Công ty Cổ phần Ba Sao đã được

Tổng cục đo lường chất lượng – Trung tâm chứng nhận phù hợp cấp Giấy chứng nhận

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 số HT 3447.15.31.

scan0033scan0032

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 được áp dụng cho lĩnh vực “Vận chuyển

hành khách bằng Taxi”

Để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng, Công ty Cổ phần Ba Sao cam kết duy

trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong quá trình hoạt động của

mình.

Bình luận